در صورت واریز موفق مبلغ

لطفا شماره پی گیری واریز مبلغ دریافتی رابه شماره موبایل

۰۹۳۳۷۸۵۷۵۴۳

همراه اطلاعات دقیق پستی خود پیامک کنید.

نشانی دقیق و کد پستی و نام کامل گیرنده و لیست محصولات درخواستی را نیز پیامک کنید.

birthday01